Press "Enter" to skip to content

Konkurs fotograficzny „Sztum jest Eko”

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego „Sztum jest Eko”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolne koło geograficzno-fotograficzne
 2. Temat konkursu: „Sztum jest Eko”.
 3. Osoba odpowiedzialna za organizację: Krzysztof Jagielski
 4. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Szkoła Podstawowa Nr1 im. Jana Pawła II w Sztumie
 5. Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego:
  • podejmowane działania ekologiczne na terenie Miasta i Gminy Sztum
  • dbałość mieszkańców o porządek i estetykę swojego miejsca zamieszkania
 6. Cele konkursu :
  • popularyzacja fotografii wśród uczniów,
  • fotografowanie sytuacji z życia przyrody ukazujących dbałość mieszkańców o otaczające nas środowisko, charakteryzujących się wyjątkowym pięknem,
  • pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności,
  • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu,
  • popularyzacja aktywnych postaw dzieci i młodzieży wobec środowiska  przyrodniczego,

II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 24 lutego 2020 r. do 6 kwietnia 2020 roku.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-VI Szkoły Podstawowej Nr1 w Sztumie.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie zdjęć.
 4.  Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty   9 i 10 regulaminu, oraz zapewnia, że:
  • – posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
  • – nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby
 5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
 6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie  13×18 cm.
 7. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić swoje imię, nazwisko, klasę.
 8. Prace konkursowe należy przekazać w kopercie do gabinetu geograficznego z dopiskiem Szkoła Podstawowa Nr1w Sztumie – konkurs fotograficzny „Sztum jest Eko” w terminie
  do 6 kwietnia.
 9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły   Podstawowej Nr 1 oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
 10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej Nr1w Sztumie z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Oceniane prace będą w dwóch kategoriach wiekowych :
  • klasy I-III
  • klasy V-VI
 3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  22 kwietnia w Dniu Obchodów Dnia Ziemi
 5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

Opiekun koła geograficzno-fotograficznego:
K. Jagielski