Press "Enter" to skip to content

„O Ziemię Sztumską dbamy – bo tu mieszkamy i ją kochamy”

Regulamin szkolnego konkursu Ekologiczno – Fotograficznego
 „O Ziemię Sztumską dbamy – bo tu mieszkamy i ją kochamy”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Matematyczno-Przyrodniczy działający przy  Szkole Podstawowej Nr1 w Sztumie
 2. Temat konkursu: „O ziemię Sztumską dbamy- bo tu mieszkamy i ją kochamy”
            Hasło : „Moja ekologiczna rodzina”
 3. Osoby odpowiedzialne za organizację: Ewa Adamska, Dorota Machnikowska, Krzysztof Jagielski
 4. Miejsce rozstrzygnięcia konkursu: Szkoła Podstawowa Nr1 im. Jana Pawła II w Sztumie
 5.  Zadanie konkursu polega na:
  – wyszukaniu zaśmieconego, zaniedbanego miejsca na terenie Miasta i Gminy w Sztumie
  –  rodzinnym wykonaniu prac porządkowych
  –  dostarczenie krótkiego oryginalnego sprawozdania wraz ze zdjęciami z przebiegu podjętego działania

   / w/g załączonego wzoru/

Celem konkursu jest:

–  uświadamianie uczniom wagi działań na rzecz najbliższego jak i dalszego środowiska ,

–  zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,

–  inicjowanie i szerzenie wśród dzieci i młodzieży proekologicznych nawyków w codziennym  życiu,

–  zachęcanie dzieci i rodziców do podejmowania działań na rzecz poszanowania środowiska jako jednej z form wspólnego, aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 15 marca  2021r do 16 kwietnia 2021 roku.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas I-VII Szkoły Podstawowej Nr1 w Sztumie oraz ich  rodzeństwa i rodziców
 3. Informacja o udziale w konkursie następuje przez dostarczenie sprawozdania z realizacji podjętego działania /Zał.nr1/
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 6 i  7 regulaminu,
 5. Prace konkursowe należy przekazać w kopercie do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr1 w  Sztumie , a dzieci z klas I-III do wychowawcy z dopiskiem konkurs ekologiczno- fotograficzny w terminie do 16 kwietnia.
 6. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
 7.   W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej Nr 1w Sztumie z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli Organizatorów w terminie do 21 kwietnia.  Ocenie zostanie poddany:
 2. Opis przeprowadzonej akcji w formie sprawozdania- jego oryginalność, unikalność
 3. Fotoreportaż z przeprowadzonej akcji porządkowej/ dwa zdjęcia/
  1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród.
  1.  Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
  1.  Przewidziane nagrody oraz dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

Kontakt mailowy do organizatorów: k.jagielski@gimsztum.edu.pl