Press "Enter" to skip to content

„Zarazić Matematyką”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Zarazić Matematyką”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Konkurs odbywa się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach oraz przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.
 2. Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie.
 3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 4. etap I – szkolny,
 5. etap II – finał ogólnopolski.
 6. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Zarazić Matematyką”.
 7. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
 8. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie, do 9 kwietnia 2021r.
 9. Prace powinny być podpisane: klasa, tytuł pracy,  imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
 10. Spośród wszystkich prac komisja w skład której wchodzą nauczyciele matematyki oraz nauczyciel plastyki wyłonią najlepszą pracę w kategorii wiekowej klas I-IV oraz klas V-VII.
 11. Prace ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu
  i zastosowanych technik, walorów artystycznych i estetycznych.
 12. Prace te zostaną przesłane do głównego organizatora Konkursu, do 18.04.2021r.
 13. Przekazane prace uczniów nie będą zwracane, stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 14. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów).
 15. Prace finałowe będą oceniane przez Komisję Konkursową.
 16. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 17. Lista laureatów i wyróżnionych w Konkursie zostanie zamieszczona na stronie organizatora konkursu www.snm.edu.pl, do 11 czerwca 2021r.
 18. Laureaci i ich nauczyciele zostaną poinformowani za pośrednictwem szkolnego koordynatora o sposobie przekazania nagrody.
 19. Organizator Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 20. Laureaci Konkursu i ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 21. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą po 11. 06.2021 roku na adres szkoły podany na pracy.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami (zgoda na udział w konkursie, metryczka pracy) dostępne są na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, w zakładce Konkursy plastyczne SNM.