Press "Enter" to skip to content

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że złożony w ramach przedmiotowego konkursu wniosek Miasta
i Gminy Sztum został przekazany do oceny. Na etapie prowadzonej oceny zostaliśmy zobowiązani przez Komisję Przyznającą Granty do zweryfikowania, czy składający oświadczenie są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie.

Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty oświadczenia uznaje się prawidłowo potwierdzone przez Wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami:  zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie członka rodziny (krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych) w zlikwidowanym PPGR może być np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR wpisy w starym dowodzie osobistym, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, itp.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie krewnego w PPGR należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 roku w  Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
(II piętro pokój 46)  tel. 55 640 63 27